Asiantuntijalautakunta

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta on Tekstiilihuoltoliiton (ent. Suomen Pesuteollisuusliitto) vuonna 1952 perustama puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on antaa riitatapauksissa lausuntoja pesun, viimeistelyn tai värjäyksen yhteydessä syntyneeksi väitetyistä vahingoista.

Lautakunta koostuu pesuloiden, tekstiilivalmistajien, tekstiilitekniikan ja kuluttajatutkimuksen edustajista, joten alan asiantuntemus on lautakunnassa hyvin edustettuna.

Asiantuntijalautakunnan tekemä työ näkyy erityisesti siinä, että vuotuisten riitatapausten käsittely on vähentynyt huomattavasti 2000-luvulla.

Asiantuntijalautakunnan työ on riitatapausten käsittelyn lisäksi erityisesti tiedottavaa ja opastavaa. Riitatapauksia käsitellään Tekstiilihuoltoliiton puitteissa, ja liiton jäseniä informoidaan paremmista käytännöistä niin tekstiilihuoltoon kuin työnvastaanottoon ja asiakaspalveluunkin liittyen. Riitatapausten väheneminen kertoo siitä, että jäsenistö on oppinut vastaanottotilanteissa entistä huolellisemmaksi ja osaa informoida asiakkaita mahdollisista riskeistä paremmin.
– Kristiina Aalto, puheenjohtaja, Asiantuntijalautakunta

Ulkopuolista apua pesuriitojen ratkaisemiseksi

Kuluttajansuojalaki määrittelee asiakkaan perusoikeudet ja -velvollisuudet tuotteiden ja palveluiden ostajana. Tekstiilihuoltoalalla on Suomen Pesuteollisuusliiton laatimat, kuluttaja-asiamiehen tarkistamat alan yleiset toimitusehdot, joihin on kirjattu toimintaa ohjaavia ja määrittäviä yleisiä periaatteita.

Tästä huolimatta voidaan joutua tilanteeseen, jossa sopuratkaisuun pääseminen ei onnistu. Tällaisessa tilanteessa on eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi.

 • Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta käsittelee pesulan (Tekstiilihuoltoliiton jäsenyritys) ja asiakkaan (yksityinen tai yritys) välisiä pesua, viimeistelyä tai värjäystä koskevia riitatapauksia. Lautakunnan toimintaohjeet löytyvät Asiantuntijalautakunnan asiakaslomakkeen (docx-asiakirja) 2. sivulta.

Kuluttajariitakunta on valtion viranomainen, joka käsittelee mm. pesulariitoja. Vain kuluttajat voivat tuoda riitoja käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan, eivät elinkeinonharjoittajat. Kunnalliset kuluttajaneuvojat ovat kuntien virkamiehiä, jotka selvittelevät paikallisesti asioita ja antavat osapuolille neuvoja ja tietoja sekä tekevät esityksiä sovintoratkaisuiksi.

Joskus kuluttaja on valittanut kuluttajariitalautakuntaan asiantuntijalautakunnan käsittelyn jälkeen. Näiden kahden lautakunnan ratkaisut ovat harvoin poikenneet toisistaan.

Toimintaohjeet asiantuntijalautakunnan käsittelyyn:

 1. Asiakas lähettää asiakkaan selvitys -lomakkeen osoitteeseen toimisto@tekstiilihuolto.fi.
 2. Pesula lähettää pesulan selvitys -lomakkeen osoitteeseen toimisto@tekstiilihuolto.fi.
 3. Asiakas tai pesula lähettää reklamoinnin kohteena olevan tuotteen osoitteeseen:
  Tekstiilihuoltoliitto Ry, Asiantuntijalautakunta, Klondyke-talo, Kumitehtaankatu 5 A 4, 04260 Kerava
 4. Maksa käsittelymaksu tilille FI21 1019 3000 1194 47 (jäsen 20 e, ei-jäsen 200 e), ja lähetä tosite maksusta osoitteeseen toimisto@tekstiilihuolto.fi.

Edellytykset asian lautakuntakäsittelylle:

Lautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen sillä edellytyksellä, että

 • asiakas tai liike anoo sen käsittelyä lautakunnassa
 • liike on Tekstiilihuoltoliiton jäsen tai muu Suomessa tekstiilihuoltoa harjoittava yritys
 • anomus sisältää asiakkaan yksityiskohtaisen ilmoituksen asiasta
 • anomus sisältää liikkeen taholta täydellisen selostuksen siitä, miten tuotetta on käsitelty

Asiantuntijalautakunnan antamat päätökset ovat suosituksia, joihin Tekstiilihuoltoliiton jäsenyritykset ovat liiton sääntöjen mukaisesti sitoutuneet, ts. lautakunnan päätösten mukaiset korvausvelvoitteet suoritetaan asiakkaalle. Myös liittoon kuulumattomilla tekstiilihuoltoyrityksillä on vuodesta 2010 alkaen mahdollisuus kääntyä lautakunnan puoleen riitatapauksissa.

Lautakuntakäsittelystä peritään maksu, joka kattaa lautakunnan toiminnan kulut tapausta kohti. Lautakunnan toiminta on osa liiton jäsenilleen tarjoamaa tärkeää jäsenpalvelua, joka on osoittanut puolivuosisataisen toimintakautensa aikana tarpeellisuutensa. Samalla se antaa mahdollisuuden alalla ansiokkaasti toimineiden ammattilaisten laajentaa kokemustaan ja osaamistaan, mikäli tulee valituksi lautakuntaan tekstiilihuoltoalaa edustamaan.

Muut edellytykset lautakuntakäsittelylle on kirjattu lautakunnan asiakaslomakkeen (docx-asiakirja) 2-sivulle.

Asiantuntijalautakunta perehtyy huolellisesti tapauksiin

Lautakunnan käsittelyyn otetaan tapaukset, joihin liittyvät asiapaperit ja tuotteet on toimitettu viikkoa ennen kokousta Tekstiilihuoltoliittoon ja lausuntomaksu maksettu mainitulle tilille kokouspäivään mennessä. 

Asiakkaan ja tekstiilihuoltoalan antamien kirjallisten selvitysten pohjalta tehdään tapausta koskeva esittely, joka toimitetaan lautakunnan jäsenille tutustumista varten noin viikkoa ennen kokousta. Näin lautakunnan jäsenet pystyvät jo ennakkoon pyytämään mahdollisia lisäselvityksiä asiasta.

Kokouksessa lautakunnan jäsenet tutustuvat tuotteisiin konkreettisesti ja pohtivat yhdessä ratkaisua. Sihteeri kirjaa jäsenten kannanottoja tapauksista ja lausuntoluonnokset tarkistutetaan lautakunnan jäsenillä.

Tekstiilien käyttöikä ja nykyarvon määräytymisperusteet

Tekstiilihuoltoliitto ry:n ja Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n yhdessä laatimaa Tekstiilien käyttöikä ja nykyarvon määräytymisperusteet -taulukkoa (pdf-asiakirja) käytetään arvioitaessa korvattavien tuotteiden nykyarvoa. Mattojen käyttöiästä ja nykyarvon määräytymisestä on laadittu erillinen taulukko.

Ratkaisuista tiedottaminen

Kokouksen jälkeen laaditaan lausuntoluonnos, jonka läsnäolleet tarkistavat ja hyväksyvät. Lautakunnan puheenjohtaja allekirjoittaa lausunnon ja lautakunnan sihteeri toimittaa lausunnoista kopiot sekä asiakkaalle että tekstiilihuoltoalalle samanaikaisesti ja palauttaa käsittelyssä olleet tuotteet lausunnosta riippuen joko tekstiilihuoltoalalle tai asiakkaalle. Keskimäärin tämä tapahtuu 2-3 viikon sisällä lautakunnan kokouksesta. Lautakunta ei käsittele asiaa uudelleen sen vuoksi, että jompikumpi osapuoli on tyytymätön lautakunnan antamaan yksimieliseen päätökseen.

Lausunnoista tehdään referaatit vuosittain ja ne toimitetaan Asiantuntijalautakunta INFOssa jäsenistölle. INFO sisältää myös lautakunnan kokouksissa esille tulleita yleisiä ohjeita, neuvoja ja tietoja. Samoin se sisältää vuosittain laadittavat graafiset esitykset tehdyistä ratkaisuista ja vertailut aikaisempiin vuosiin.

Lautakunnan tekemillä ratkaisuilla on yleisempääkin mielenkiintoa, joten niistä tiedotetaan myös näillä sivuilla Tapausesimerkkejä -kohdassa, joten tekstiilihuoltoon liittyvää tietoa saadaan myös kuluttajien, asiakkaiden, koko toimialan ja muiden sidosryhmien ulottuville.

Lautakunnan kokousaikataulu

Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa paitsi tammi- ja heinäkuussa, jolloin ei ole kokouksia. Kokouspäivät sovitaan puoleksi vuodeksi eteenpäin helmi- ja elokuussa.

Mikäli viikkoa ennen kokousta on kertynyt enintään kaksi (2) tapausta, voidaan kokous jättää pitämättä ja siirtää kyseiset tapaukset käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Käsittelyaika Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunnassa on nopeaa verrattuna tavanomaiseen viranomaisvalitustiehen.

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta kokoontuu seuraavan kerran:

seuraavaa kokousta ei ole päätetty